Екологія

ЭКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ПАТ «Укртатнафта»

Экология

Наш девіз: від екології виробництва ─ до екології палив.

Основна ціль: модернізація і розвиток сучасних систем нафтопереробки, зниження викидів в навколишнє середовище, утилізація відходів виробництва.

Основні принципи:

 • впровадження та підтримання ефективної системи екологічного менеджменту, ос-Нова на вимогах стандарту ДСТУ ISO 14001;
 • пріоритет екологічної безпеки як складової частини національної безпеки;
 • виконання вимог українського законодавства про охорону навколишнього середовища;
 • відстеження і аналіз природоохоронних заходів і своєчасного реагування на їх зміну;
 • прийняття управлінських та інвестиційних рішень на основі багатоваріантно-сти сценаріїв розвитку з урахуванням екологічних пріоритетів;
 • проведення науково обґрунтованої екологічної політики та розвиток наукових ис-ліджень в області охорони навколишнього середовища;
 • пріоритет впровадженням найкращих існуючих технологій;
 • співпраця з іншими підприємствами і інститутами, які працюють в галузі використання екологічно чистих і енергетично ефективних технологій;
 • сприяння проведенню досліджень впливу підприємства на навколишнє середовище;
 • регулярне здійснення аналізу впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище;
 • облік результатів такого аналізу при прийнятті ділових рішень з метою уменьше-ня негативних впливів на навколишнє середовище;
 • збереження і створення нових зелених насаджень;
 • здійснення заходів щодо поліпшення системи очищення стічних вод;
 • підвищення обізнаності персоналу підприємства в галузі охорони навколишнього-щей середовища і забезпечення належного рівня розуміння важливості екологічних аспектів;
 • досягнення високого рівня знань працівників підприємства в області ликвида-ції аварійних ситуацій і з інших питань захисту навколишнього середовища шляхом періодичних перевірок.

ПАТ «Укртатнафта» є найбільшим в Україні нафтопереробним комплексом, вважає охорону навколишнього середовища пріоритетним напрямком своєї діяльності.

Моніторинг навколишнього середовища здійснюється за трьома напрямками:

2. ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Охорона атмосферного повітря

Скорочення шкідливих викидів в атмосферу - один із пріоритетних напрямків діяльності підприємства в сфері екології. Контроль за станом атмосфери в ПАТ «Укртатнафта» проводиться власної атестованою лабораторією:

Свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань" № 015-17 КФ від 08.09.17 р .. Дійсне 07.09.2020 року.

На підприємстві діє багаторічна практика моніторингу забруднення атмосферного повітря за встановленими еталонним точкам санітарно-захисної зони (СЗЗ), а також на межі СЗЗ підприємства і в житловій зоні м.Кременчука. Аналіз стану атмосферного повітря проводиться щомісяця в 6 точках, по 5 інгредієнтам, з урахуванням напрямку вітру в бік житлової зони, точки Т-10 і Т-11 контролюються в один і той же день послідовно для контролю змін концентрацій забруднюючих речовин в міру віддалення від підприємства.

Інформація містить:

Результати вимірювань фактичних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі по сірководню, фенолу, ксилолу, толуолу, вуглеводнів ( мапа )

При отриманні від Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря м Кременчука (ЛСЗА) штормового попередження I ступеня (ШП) у зв'язку з настанням метеорологічних умов високого забруднення атмосферного повітря, проводиться контроль викидів на межі санітарно - захисної зони за вказаними забруднюючих речовин і додатково по діоксиду сірки з урахуванням напрямку вітру. ( ШП 2019, ШП 2020 ).

Даний моніторинг дозволяє в повній мірі інформувати громадськість про якість атмосферного повітря в зоні впливу ПАТ «Укртатнафта».

2. ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ

ПАТ «Укртатнафта» має найвищий в галузі показник водооборота 99,7-99.8% і є єдиним НПЗ, які працюють без скидання стічних вод у відкриті водойми. Регулярні дослідження, що проводяться Українським центром охорони вод по свердловинах навколо ставка-випарника, підтверджують зниження забрудненості підземних вод і відповідно правильність прогнозу фахівців по завершенню самоочищення підземних горизонтів, в 2003-2007 роках.

Результати забруднення води

У зв'язку з формуванням вогнищ і ореолів забруднення грунтів і підземних вод нафтопродуктами в районі розташування об'єктів проммайданчика ПАТ «Укртатнафта» починаючи з 1988 р по теперішній час проводяться систематичні науково-дослідні роботи з екологічної оцінки впливу підприємства на підземні і взаємопов'язані з ними, поверхневі води. Роботи проводяться у співпраці з Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем (м.Харків) на підставі лабораторних досліджень мережі спостережних свердловин ( мапа ).

Метою робіт є ведення спеціалізованого моніторингу з оцінкою зміни стану забруднення підземних вод і тим самим - оцінка ефективності природоохоронних заходів, реалізованих на ПАТ «Укртатнафта».

  В якості основних об'єктів вивчення розглядалися:

 • територія безпосередньо проммайданчик ПАТ «Укртатнафта», де основними джерелами забруднення є технологічні установки, резервуари готової продукції, продуктопроводи і комунікації, очисні споруди та шламонакопичувачі;

 • район впливу проммайданчика (зона трансформації), що включає територію піддану забруднення підземних і поверхневих вод в результаті міграції нафтопродуктів від проммайданчика (вогнища забруднення) до зони дренування (р. Псел);

 • район розташування ставка - випарника, фільтраційні втрати з якого зумовили трансформацію природного якості підземних вод.

В результаті реалізації основних водоохоронних заходів (1994-2005 рр.) Екологічна ситуація в регіоні почала поступово змінюватися в бік не тільки зниження інтенсивності забруднення підземних вод і локалізації ореолів забруднення, але і відновлення якості підземних вод на значних площах, що підтверджується результатами досліджень, які наведені в таблиці.

Так само на проммайданчику ПАТ «Укртатнафта» існує системи інженерного захисту від проникнення нафтопродукту в грунтові води за територію підприємства (понад 45 свердловин, які отримають нафтопродукт). Слід зазначити екологічність впровадженого методу. Нафтопродукт витягується практично чистим, направляється на переробку з вмістом вологи не більше 1%. Вода також не змішується з нафтопродуктом, зміст останнього в воді знаходиться на рівні менше 0,1-0,3 мг / л. На денну поверхню ні вода, ні нафтопродукти не виливаються. Система працює цілодобово і цілорічно. Це єдина в своєму роді система, запроваджена в Україні. Робота системи на постійній основі контролюється розвиненою мережею спостережних пунктів моніторингу; на базі наукових досліджень намічена черговість в її розвитку, яка базується на прогнозних опрацюваннях і математичному моделюванні. Робота виконуються УМЦ «Гідротон ЛТД» (м.Харків). Результати моніторяться Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем. Розроблена і впроваджена методологія санації території є істотним внеском в реалізацію Програми оздоровлення басейну Дніпра та Північного Причорномор'я.

Виходячи з результатів досліджень можна констатувати, що екологічна ситуація в зоні впливу об'єктів ПАТ «Укртатнафта» відрізняється від попередніх років відсутністю раніше існуючої області забруднення підземних вод, а також зниженням інтенсивності (до відсутності) на окремих окремих районах.

3. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Система управління виробничими відходами в ПАТ «Укртатнафта» дозволяє оптимізувати потоки руху відходів, знизити екологічні наслідки та економічні витрати їх утворення.

Підприємство бере участь у реалізації державної політики у сфері поводження з відходами спрямованої на мінімізацію відходів, раціональне використання і екологічно безпечне розміщення відходів, прагне до максимально можливого використання відходів з метою зниження впливу на об'єкти навколишнього середовища.

Промислові та побутові відходи, що утворюються при переробці нафти і нафтопродуктів, підлягають утилізації або захоронення відповідно до розроблених на підприємстві діючих загальнозаводських інструкцій в галузі поводження з відходами виробництва.

Підприємством експлуатується спеціалізований полігон, який відповідає екологічним нормам, для захоронення промислових відходів III та IV класів небезпеки, що утворюються в виробничих процесах ПАТ: відпрацьовані каталізатори, цеоліти, нафтошлами, відходи, що містять нафтопродукти.

карта

Унікальність полігону полягає в тому, що в його конструкції передбачені надійні донні і бортові асфальтобетонні з бітумним покриттям протифільтраційні ек-рани, що виключають ймовірність біологічного і хімічного забруднення прилеглих територій, ґрунтових вод, і забезпечують збір фільтрату для подальшого його очищення на очисних спорудах підприємства.

Із залученням іноземних інвестицій спрацьована технологія, придбано об-ладнання та з червня 1997 року працює повна схема з переробки будь-яких наф-товмісних відходів.

Потенційно непридатні небезпечні відходи, такі як відпрацьовані ртутні лампи і акумуляторні батареї, передаються на утилізацію споживачеві згідно укладених договорів.

В результаті господарської діяльності на підприємстві утворюються побутові і будівельні відходи, які вивозяться з території підприємства на захоронення на міський полігоні захоронення твердих побутових відходів (ТПВ).

Місце видалення відходів ПАТ «Укртатнафта» закрите. На даний момент фахівцями підприємства розробляється проектна документація щодо рекультивації та подальшого поліпшення умов природного середовища та екологічної обстановки прилеглих районів. (ТПВ, карта)

Потенційно придатні для подальшого використання відходи і некондиційна продукція: засоби упаковки, ПЕТ-пляшки, поліетилен, металобрухт, відпрацьовані шини, відпрацьовані каталізатори, тощо збираються окремо та передаються заготівельним організаціям за укладеними договорами як вторинні ресурси.

Кожен вид відходу на підприємстві диференційований і врахований. Щорічно ведуться державні статистичні звітності за формами № 1-відходи, № 1 - екологічні витрати, а на постійній основі - первинний облік відходів за типовою формою № 1-ВТ.
Динаміка основних показників в галузі поводження з відходами.doc

Діюча у ПАТ «Укртатнафта» система екологічного управління повністю відповідає вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічно-го управління. Вимоги та настанови щодо застосування», що підтверджується сертифікатом відповідності, виданим ДП «Полтавастандартметрологія».
Сертифікат.pdf

Даний сертифікат підтверджує високий рівень системи екологічного управління на підприємстві. Введена система спрямована на якісне підвищення рівня управління в галузі охорони навколишнього середовища та розширення ефективної співпраці в цьому напрямку з іншими підприємствами, профільними інститутами та науковими організаціями.