Екологія

ЭКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА ПАТ «Укртатнафта»

Экология

Наш девіз: від екології виробництва ─ до екології палив.

Основна ціль: модернізація і розвиток сучасних систем нафтопереробки, зниження викидів в навколишнє середовище, утилізація відходів виробництва.

Основні принципи:

 • впровадження та підтримання ефективної системи екологічного менеджменту, ос-Нова на вимогах стандарту ДСТУ ISO 14001;
 • пріоритет екологічної безпеки як складової частини національної безпеки;
 • виконання вимог українського законодавства про охорону навколишнього середовища;
 • відстеження і аналіз природоохоронних заходів і своєчасного реагування на їх зміну;
 • прийняття управлінських та інвестиційних рішень на основі багатоваріантно-сти сценаріїв розвитку з урахуванням екологічних пріоритетів;
 • проведення науково обґрунтованої екологічної політики та розвиток наукових ис-ліджень в області охорони навколишнього середовища;
 • пріоритет впровадженням найкращих існуючих технологій;
 • співпраця з іншими підприємствами і інститутами, які працюють в галузі використання екологічно чистих і енергетично ефективних технологій;
 • сприяння проведенню досліджень впливу підприємства на навколишнє середовище;
 • регулярне здійснення аналізу впливу діяльності підприємства на навколишнє середовище;
 • облік результатів такого аналізу при прийнятті ділових рішень з метою уменьше-ня негативних впливів на навколишнє середовище;
 • збереження і створення нових зелених насаджень;
 • здійснення заходів щодо поліпшення системи очищення стічних вод;
 • підвищення обізнаності персоналу підприємства в галузі охорони навколишнього-щей середовища і забезпечення належного рівня розуміння важливості екологічних аспектів;
 • досягнення високого рівня знань працівників підприємства в області ликвида-ції аварійних ситуацій і з інших питань захисту навколишнього середовища шляхом періодичних перевірок.

ПАТ «Укртатнафта» є найбільшим в Україні нафтопереробним комплексом, вважає охорону навколишнього середовища пріоритетним напрямком своєї діяльності.

Моніторинг навколишнього середовища здійснюється за трьома напрямками:

2. ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Охорона атмосферного повітря

Скорочення шкідливих викидів в атмосферу - один із пріоритетних напрямків діяльності підприємства в сфері екології. Контроль за станом атмосфери в ПАТ «Укртатнафта» проводиться власної атестованою лабораторією:

Свідоцтво про відповідність стану системи вимірювань" № 015-17 КФ від 08.09.17 р .. Дійсне 07.09.2020 року.

На підприємстві діє багаторічна практика моніторингу забруднення атмосферного повітря за встановленими еталонним точкам санітарно-захисної зони (СЗЗ), а також на межі СЗЗ підприємства і в житловій зоні м.Кременчука. Аналіз стану атмосферного повітря проводиться щомісяця в 6 точках, по 5 інгредієнтам, з урахуванням напрямку вітру в бік житлової зони, точки Т-10 і Т-11 контролюються в один і той же день послідовно для контролю змін концентрацій забруднюючих речовин в міру віддалення від підприємства.

Інформація містить:

Результати вимірювань фактичних концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі по сірководню, фенолу, ксилолу, толуолу, вуглеводнів ( мапа )

При отриманні від Лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря м Кременчука (ЛСЗА) штормового попередження I ступеня (ШП) у зв'язку з настанням метеорологічних умов високого забруднення атмосферного повітря, проводиться контроль викидів на межі санітарно - захисної зони за вказаними забруднюючих речовин і додатково по діоксиду сірки з урахуванням напрямку вітру. ( ШП 2019, ШП 2020 ).

Даний моніторинг дозволяє в повній мірі інформувати громадськість про якість атмосферного повітря в зоні впливу ПАТ «Укртатнафта».

2. ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ

ПАТ «Укртатнафта» має найвищий в галузі показник водооборота 99,7-99.8% і є єдиним НПЗ, які працюють без скидання стічних вод у відкриті водойми. Регулярні дослідження, що проводяться Українським центром охорони вод по свердловинах навколо ставка-випарника, підтверджують зниження забрудненості підземних вод і відповідно правильність прогнозу фахівців по завершенню самоочищення підземних горизонтів, в 2003-2007 роках.

Результати забруднення води

У зв'язку з формуванням вогнищ і ореолів забруднення грунтів і підземних вод нафтопродуктами в районі розташування об'єктів проммайданчика ПАТ «Укртатнафта» починаючи з 1988 р по теперішній час проводяться систематичні науково-дослідні роботи з екологічної оцінки впливу підприємства на підземні і взаємопов'язані з ними, поверхневі води. Роботи проводяться у співпраці з Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем (м.Харків) на підставі лабораторних досліджень мережі спостережних свердловин ( мапа ).

Метою робіт є ведення спеціалізованого моніторингу з оцінкою зміни стану забруднення підземних вод і тим самим - оцінка ефективності природоохоронних заходів, реалізованих на ПАТ «Укртатнафта».

  В якості основних об'єктів вивчення розглядалися:

 • територія безпосередньо проммайданчик ПАТ «Укртатнафта», де основними джерелами забруднення є технологічні установки, резервуари готової продукції, продуктопроводи і комунікації, очисні споруди та шламонакопичувачі;

 • район впливу проммайданчика (зона трансформації), що включає територію піддану забруднення підземних і поверхневих вод в результаті міграції нафтопродуктів від проммайданчика (вогнища забруднення) до зони дренування (р. Псел);

 • район розташування ставка - випарника, фільтраційні втрати з якого зумовили трансформацію природного якості підземних вод.

В результаті реалізації основних водоохоронних заходів (1994-2005 рр.) Екологічна ситуація в регіоні почала поступово змінюватися в бік не тільки зниження інтенсивності забруднення підземних вод і локалізації ореолів забруднення, але і відновлення якості підземних вод на значних площах, що підтверджується результатами досліджень, які наведені в таблиці.

Так само на проммайданчику ПАТ «Укртатнафта» існує системи інженерного захисту від проникнення нафтопродукту в грунтові води за територію підприємства (понад 45 свердловин, які отримають нафтопродукт). Слід зазначити екологічність впровадженого методу. Нафтопродукт витягується практично чистим, направляється на переробку з вмістом вологи не більше 1%. Вода також не змішується з нафтопродуктом, зміст останнього в воді знаходиться на рівні менше 0,1-0,3 мг / л. На денну поверхню ні вода, ні нафтопродукти не виливаються. Система працює цілодобово і цілорічно. Це єдина в своєму роді система, запроваджена в Україні. Робота системи на постійній основі контролюється розвиненою мережею спостережних пунктів моніторингу; на базі наукових досліджень намічена черговість в її розвитку, яка базується на прогнозних опрацюваннях і математичному моделюванні. Робота виконуються УМЦ «Гідротон ЛТД» (м.Харків). Результати моніторяться Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем. Розроблена і впроваджена методологія санації території є істотним внеском в реалізацію Програми оздоровлення басейну Дніпра та Північного Причорномор'я.

Виходячи з результатів досліджень можна констатувати, що екологічна ситуація в зоні впливу об'єктів ПАТ «Укртатнафта» відрізняється від попередніх років відсутністю раніше існуючої області забруднення підземних вод, а також зниженням інтенсивності (до відсутності) на окремих окремих районах.

3. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Система управління виробничими відходами в ПАТ «Укртатнафта» дозволяє оптимізувати потоки руху відходів, знизити екологічні наслідки та економічні витрати їх освіти.

Підприємство бере участь у реалізації державної політики у сфері поводження з відходами спрямованої на мінімізацію відходів, раціональне використання і екологічно безпечне розміщення відходів, прагне до максимально можливого використання відходів з метою зниження впливу на об'єкти навколишнього середовища. Промислові та побутові відходи, що утворюються при переробці нафти і нафтопродуктів, підлягають утилізації або захоронення відповідно до розроблених на підприємстві діють загальнозаводських інструкцій в галузі поводження з відходами виробництва.

Підприємством експлуатується спеціалізований полігон, який відповідає екологічним нормам, для захоронення промислових відходів III та IV класів небезпеки, що утворюються в виробничих процесах ПАТ: відпрацьовані каталізатори, цеоліти, нафтошламу, відходи, що містять нафтопродукти.
(мапа)

Унікальність полігону полягає в тому, що в його конструкції передбачені надійні донні і бортові асфальтобетонні з бітумним покриттям протифільтраційні екрани, що виключають ймовірність біологічного і хімічного забруднення прилеглих територій, грунтових вод, і забезпечують збір фільтрату для подальшої його очищення на очисних спорудах підприємства. Із залученням іноземних інвестицій відпрацьована технологія, придбано обладнання та з червня 1997 року працює повна схема з переробки будь-яких нафтовмісних відходів.

Потенційно непридатні небезпечні відходи, такі як відпрацьовані ртутні лампи і акумуляторні батареї, передаються на утилізацію споживачеві згідно укладених договорів.

В результаті господарської діяльності на підприємстві утворюються побутові і будівельні відходи, які захороняются на полігоні твердих побутових відходів (ТПВ, мапа)

На даний момент фахівцями підприємства розробляється проектна документація по реконструкції і розширенню полігону ТПВ з метою збільшення зони складування відходів, вагового та радіаційного контролю вступників відходів, чищення і дезінфекції коліс, мийки транспорту після розвантаження.

Потенційно придатні для подальшого використання відходи і некондиционная продукція: засоби упаковки, металобрухт, відпрацьовані шини, відпрацьовані каталізатори та ін. передаються заготівельним організаціям за укладеними договорами як вторинні ресурси.

Кожен відхід на підприємстві диференційований і врахований. Щорічно ведуться державні статистичні звітності за формами № 1-відходи, № 1 - екологічні витрати, а на постійній основі - первинний облік відходів за типовою формою № 1-ВТ:
Динаміка основних показників в галузі поводження з відходами.doc

У ПАТ «Укртатнафта» впроваджена система екологічного управління ДСТУ ISO 14001: 2006, що підтверджується сертифікатом відповідності, виданим ДП «Полтавастандартметрологія».
Сертифікат.pdf

Даний сертифікат підтверджує високий рівень системи екологічно-го управління на підприємстві. Введена система спрямована на якісне підвищення рівня управління в галузі охорони навколишнього середовища та розширенням-ня ефективної співпраці в цьому напрямку з іншими підприємства-ми, профільними інститутами та науковими організаціями.